U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy v oblasti kognitivních, motorických a psychických dovedností a tím i problémy s učením a získáváním nových dovedností, učení  a fixace nových věcí. U někoho ve větší, u jiného v menší míře. Informace, které zde uvádíme, představují nejčastěji se vyskytující problémy, včetně návodů na jejich řešení a jejich základní část tvoří překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.:

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (text ke stažení)

U dětí s Di George syndromem se tedy poměrně často vyskytuje dílčího oslabení výkonu, neboli deficit dílčích funkcí.
Pod dílčími výkony se rozumí kognitivní a zpracovávající funkce centrální nervové soustavy, které jsou používány jako instrumenty a které člověku umožňují poznávat a chápat jeho okolí, orientovat se v něm a správně reagovat.
Dílčí výkony jsou potřebné ve všech oblastech a situacích denního života a oslabení těchto základních funkcí omezuje jedince po všech stránkách. Jejich posílením lze ale naopak dosáhnout velkého pokroku dítěte v mnoha oblastech.
Informace ohledně dílčího oslabení výkonu, neboli deficitu dílčích funkcí, lze najít např. na:

I v této oblasti je nutno brát zřetel na skutečnost individuálních schopností a potřeb každého dítěte – nelze uvést žádné “universální” řešení či návody, jak postupovat. Každému dítěti bude vyhovovat vlastní specifický přístup.
Největších úspěchů při nácviku dílčích oslabení lze dosáhnout v době kdy se ještě postupně vyvíjí mozek a nervová soustava – ca. do 15-ti let věku.

Pro mnoho rodičů může být nelehkým úkolem rozhodnout, jakou zvolit pro dítě školu a zda dát dítěti odklad školní docházky. Vše je velmi individuální, ale obvykle se doporučuje, pokud je to možné, dbát na pohodlí chodu celé rodiny, nezatěžovat dítě a někoho z rodičů dlouhým dojížděním do nějaké speciální školy a dítě integrovat do normální školy, třeba i s využitím individuálního plánu a s pomocí asistenta.
Na toto téma je možné nalézt inspiraci v diplomové práci Mgr. Dity Hendrychové, která obsahuje vhled do řešení pedagogické problematiky školské integrace žáka s DGS a napomáhá k ujasnění řady otázek, které si klade rodič dítěte s DGS ve vztahu k vhodnému pedagogickému přístupu:
Integrace žáka s DiGeorge syndromem_dipl. práce_Dita Hendrychová